1

Nội dung nào sau đây là sai quy định về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng đã được phê duyệt?

 • A

  Là chi phí tối đa để thực hiện công tác tư vấn đầu tư xây dựng

 • B

  Được điều chỉnh khi có thay đổi về đơn giá xây dựng được công bố

 • C

  Được quản lý thông qua hợp đồng tư vấn xây dựng

 • D

   Được điều chỉnh khi thay đổi về phạm vi công việc, điều kiện và tiến độ thực hiện công tác tư vấn đầu tư xây dựng