1

Khi thiết kế mặt cắt đập bê tông, khoảng cách bt từ mặt thượng lưu đập đến trục ống tiêu nước hay mặt thượng lưu của hành lang cần lấy bằng bao nhiêu?

 • A

  Không nhỏ hơn h/Jcp, với h- cột nước trên mặt cắt tính toán, Jcp-

  gradient thấm cho phép của bê tông mặt thượng lưu đập.

 • B

  Theo a, nhưng không nhỏ hơn 1m.

   

 • C

  Theo a, nhưng không nhỏ hơn 2m.

   

 • D

  Theo a, nhưng không nhỏ hơn 3m.