1

Đơn vị nào sau đây chịu trách nhiệm về giá trị đề nghị thanh toán trong hồ sơ đề nghị thanh toán?

 • A

  Chủ đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư

 • B

  Cơ quan thanh toán vốn đầu tư

 • C

  Chủ đầu tư và cơ quan thanh toán vốn đầu tư

 • D

  Đơn vị tư vấn lập hồ sơ thanh toán