1

Cao trình bến tối ưu được xác định từ điều kiện:

 • A

  Phân tích bài toán kinh tế giữa đầu tư và khai thác

   

 • B

  Xác suất cảng bị ngập khoảng 0,1%

   

 • C

  Không bị ngập trong mọi trường hợp

   

 • D

  Lớn hơn của mực nước cao thiết kế cộng 1m hoặc mực nước trung bình cộng 2m.