1

Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình do Bộ Xây

dựng công bố là:

 • A

   

  Bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình xâydựng.

   

 • B

  Là tổng mức đầu tư dựán.

   

 • C

  Chưa bao gồm thuế giá trị giatăng

   

 • D

  Phương án a vàb.