1

Tính toán ứng suất và biến dạng, chuyển vị thân, nền đập được quy định cho những đập nào?

 • A

   

  Đập từ cấp I trở lên.

   

 • B

  Đập từ cấp II trở lên.

   

 • C

  Đập từ cấp III trở lên.

   

 • D

  Đập ở tất cả các cấp.