1

Độ đầy của ống thoát nước thải có D = 200 – 300 mm?

 • A

   

  Không quá 0,6 D

   

 • B

  Không quá 0,65 D

   

 • C

  Không quá 0,7 D

   

 • D

  Không quá 0,75 D