1

Đơn giá xây dựng chi tiết của công trình không được xác định trên cơ sở nào sau đây?

 • A

   Định mức xây dựng

 • B

  Giá vật tư, vật liệu, cấu kiện xây dựng

 • C

  Định mức chi phí tư vấn xây dựng

 • D

  Giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công