1

Quy định áp dụng Tiêu chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng như thế nào?

 • A

  Bắt buộc đối với các tiêu chuẩn được viện dẫn trong quy chuẩn kỹ thuật hoặc văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

 • B

  Khuyến khích áp dụng

 • C

  Theo nguyên tắc tự nguyện

 • D

  Đáp án a và c