1

Trong phân tích kinh tế – xã hội của dự án đầu tư, thuế thu nhập

doanh nghiệp:

 • A

  Là một khoản do doanh nghiệp phải bỏ ra để nộp cho nhà nướcnên phải tính vào dòngchi.

   

 • B

  Là một khoản mà Nhà nước và xã hội được hưởng từ doanhnghiệp

  nên được tính vào dòng thu.

   

 • C

  Không coi là chi phí cũng không được tính vào dòngthu

   

 • D

  Không câu nàođúng