1

Hoạt động đầu tư xây dựng phải bảo đảm các nguyên tắc nào

dưới đây?

 • A

   

  Sử dụng hợp lý nguồn lực, tài nguyên tại khu vực có dự án, bảo

  đảm đúng mục đích dự án được phê duyệt

   

 • B

  Đúng trình tự đầu tư xây dựng; tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật có liên quan.

   

 • C

  Bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn công trình, tính mạng, sức khỏe con người và tài sản; phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường.

   

 • D

  Tất cả các nguyên tắc nêu tại a, b và c.