1

Cấp nào có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng khu công nghệ cao?

 • A

  Thủ tướng Chính phủ

 • B

  Bộ Xây dựng

 • C

  Hội đồng nhân dân các huyện trong vùng lập quy hoạch

 • D

  Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh