1

Vận tốc tính toán nhỏ nhất trong mạng lưới thoát nước tự chảy đối với các loại kích thước ống, cống, kênh, mương khác nhau được quy định:

 • A

   

   0,5 – 1,3 m/s

   

 • B

  0,7 – 1,3 m/s

   

 • C

  0,7 – 1,5 m/s

   

 • D

  0,8 – 1,6 mm/s