1

Chi phí chung trong chi phí xây dựng gồm những chi phí nào sau đây:

 • A

   

  Chi phí quản lý doanhnghiệp.

   

 • B

  Chi phí điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụcông

  nhân.

   

 • C

  Chi phí phục vụ thi công tại công trường và một số chi phí phục vụ cho quản lý khác của doanhnghiệp;

   

 • D

  Tất cả các mụctrên.