1

Đường kính tối thiểu của ống, cống thoát nước thải ngoài đường phố?

 • A

   

  100 mm

   

 • B

  150 mm

   

 • C

  200 mm.

   

 • D

  250 mm