1

Lượng nước thải sinh hoạt thu gom được so với tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt?

 • A

   

  Phải đạt ≥60%

   

 • B

  Phải đạt ≥70%

   

 • C

  Phải đạt ≥80%

   

 • D

  Phải đạt ≥90%