1

Mua bảo hiểm trong hoạt động xây dựng là một hình thức kiểm

soát phòng ngừa rủi ro theo cách thức nào?

 • A

   

  Né tránh rủiro

   

 • B

  Chấp nhận rủiro

   

 • C

  Chuyển dịch rủiro.

   

 • D

  Chuyển dịch rủi ro theo hợpđồng.