1

Mục đích bố trí tầng lọc ngược phía dưới lớp gia cố mái thượng lưu đập đất là gì?

  • A

     

    Để giảm chiều dày lớp gia cố chính.

     

  • B

    Phòng chống xói trôi đất thân đập do sóng và khi mực nước hồ hạ đột ngột.

     

  • C

    Giảm lún không đều của lớp gia cố chính.

     

  • D

    Cả 3 ý trên.