1

Mục đích bố trí tầng lọc ngược phía dưới lớp gia cố mái thượng lưu đập đất là gì?

 • A

   

  Để giảm chiều dày lớp gia cố chính.

   

 • B

  Phòng chống xói trôi đất thân đập do sóng và khi mực nước hồ hạ đột ngột.

   

 • C

  Giảm lún không đều của lớp gia cố chính.

   

 • D

  Cả 3 ý trên.