1

Nội dung công việc nào dưới đây thuộc trách nhiệm về quản lý an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng của chủ đầu tư?

 • A

  Giám sát việc thực hiện của nhà thầu tuân thủ các biện pháp thi

  công và biện pháp đảm bảo an toàn đã được phê duyệt

 • B

  Nghiệm thu khối lượng thi công xâydựng

   

 • C

  Kiểm tra chất lượng các hạng mục thi công xâydựng.

   

 • D

  Tất cả các trách nhiệm nêu tại Điểm a, b,c