1

Hệ thống thoát nước phải phù hợp các yếu tố:

 • A

   

  Quy mô đô thị, yêu cầu vệ sinh,

   

 • B

  Yêu cầu vệ sinh, điều kiện tự nhiên,

   

 • C

  Hiện trạng đô thị và hiện trạng hệ thống thoát nước.

   

 • D

  Quy mô đô thị, yêu cầu vệ sinh, điều kiện tự nhiên, hiện trạng đô thị

  và hiện trạng hệ thống thoát nước.