1

Hệ số thấm K cho đất đắp bộ phận chống thấm của đập được quy định như thế nào?

 • A

   

  Không nhỏ hơn 0,92.

   

 • B

  Không nhỏ hơn 0,95; với đập ở vùng có động đất từ cấp VII trở lên:

  không nhỏ hơn 0,97.

   

 • C

  Không nhỏ hơn 0,95.

   

 • D

  Không nhỏ hơn 0,97.