1

Khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố mất an toàn

lao động, người quản lý dự án phải làm gì?

 • A

   

  Dừng thi công xâydựng

   

 • B

  Yêu cầu nhà thầu có biện pháp khắc phục đảm bảo antoàn

   

 • C

  Chỉ được tiếp tục thi công sau khi người quản lý dự án kiểmtra,

  chấp thuận đảm bảo an toàn

   

 • D

  Phải thực hiện các công việc nêu tại Điểm a, b,c