1

Độ chặt (hệ số đầm nén) của đất đắp đập từ cấp III trở xuống được quy định bằng bao nhiêu?

 • A

   

  Không nhỏ hơn 0,92.

   

 • B

  Không nhỏ hơn 0,95; với đập ở vùng có động đất từ cấp VII trở lên:

  không nhỏ hơn 0,97.

   

 • C

  Không nhỏ hơn 0,95.

   

 • D

  Không nhỏ hơn 0,97.