1

Nhà thầu phải lập, trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động khi nào?

 • A

   

  Trước khi khởi công xây dựng côngtrình

   

 • B

  Theo tiến độ thực hiện hợpđồng

   

 • C

  Trước khi thi công công việc quan trọng của côngtrình

   

 • D

  Không bắt buộc phải lập và trình chủ đầutư