1

Hệ số an toàn nhỏ nhất về ổn định của mái dốc nhân tạo bằng đất đắp cho phép bằng bao nhiêu (với công trình cấp I)?

 • A

  Tổ hợp cơ bản: 1,35; tổ hợp đặc biệt: 1,428.

   

 • B

  Tổ hợp cơ bản: 1,35; tổ hợp đặc biệt: 1,35.

   

 • C

  Tổ hợp cơ bản: 1,35; tổ hợp đặc biệt: 1,282.

 • D

  Tổ hợp cơ bản: 1,35; tổ hợp đặc biệt: 1,215.