1

Những yêu cầu nào đối với công tác giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình?

 • A

   

  Giám sát thi công đúng thiết kế được phê duyệt, đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng, quy định về quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng xâydựng

   

 • B

  Giám sát theo đúng ý kiến của bên thiếtkế

   

 • C

  Giám sát theo lệnh ghi trong giấy giao việc của chủ đầutư

   

 • D

  Giám sát theo hướng dẫn của chuyêngia.