1

Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng là:

 • A

  Bắt buộc

 • B

  Khuyến khích

 • C

  Tự nguyện

 • D

  Thỏa thuận