1

Kiểm toán kết cấu áo đường mềm đối với mặt đường cấp cao A1 phải kiểm toán theo các thái giới hạn nào ?

 • A

  Kiểm toán cường độ chung kết cấu.

   

 • B

  Kiểm toán cắt trượt nền đất

 • C

  Kiểm toán ứng suất kéo uốn của lớp mặt bê tông nhựa

   

 • D

  Kiểm toán tất cả trạng thái giới hạn nêu trên