1

Trong trạm bơm nước thải, khi nào ngăn thu cần chia ra 2 ngăn (nhưng không làm tăng thể tích chung)

 • A

   

  Trạm bơm công suất lớn hơn 60.000 m3/ngđ

   

 • B

  Trạm bơm công suất lớn hơn 80.000 m3/ngđ

   

 • C

  Trạm bơm công suất lớn hơn 100.000 m3/ngđ

   

 • D

  Trạm bơm công suất lớn hơn 120.000 m3/ngđ