1

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng phụ thuộc vào các yếu tố nào dưới đây?

 • A

   

  Tổng thời gian thực hiện và các mốc thời gian phải hoàn thành đối với từng côngviệc;

   

 • B

  Quyết định đầu tư xâydựng;

   

 • C

  Tổng mức đầu tư xâydựng;

   

 • D

  Phạm vi công việc chi tiết của nhàthầu