1

Khi thiết kế kết cấu BTCT phải xét mấy loại trạng thái giới hạn
(TTGH)

 • A

  1 TTGH

 • B

  2 TTGH

 • C

  3TTGH

 • D

  4 TTGH