1

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng phụ thuộc vào các yếu tố nào dưới đây?

 • A

   

  Nhiệm vụ và phạm vi công việc chi tiết của nhàthầu;

   

 • B

  Tiến trình thực hiện các công việc phù hợp với giải pháp thực hiện đã lựa chọn, sử dụng hợp lý các nguồn lực và điều kiện kinh phí được cấp theo tiến độ của dựán;

   

 • C

  Tên của các nhàthầu

   

 • D

  Tất cả các yếu tố nêu tại Điểm a, b,c