1

Nội dung nào dưới đây phải được chỉ rõ trong hồ sơ tiến độ thi

công xây dựng?

 • A

   

  Quyết định đầu tư xâydựng

   

 • B

  Nhiệm vụ và phạm vi công việc chi tiết của nhàthầu

   

 • C

  Lao động, máy móc, thiết bị và các tài nguyên khác để đảm bảothực hiện tiếnđộ

   

 • D

  Tất cả các nội dung nêu tại Điểm a, b vàc