1

Cường độ kết cấu áo đường mềm được đặc trưng bởi giá trị nào

trong các phương án sau?

 • A

  Mô đun đàn hồi của các lớp mặt đường.

   

 • B

  Mô đun đàn hồi của các lớp móng đường.

   

 • C

  Mô đun đàn hồi của lớp nền đất dưới kết cấu áo đường.

   

 • D

  Mô đun đàn hồi chung của các lớp trong kết cấu áo đường + nền

  đất