1

Công trường xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu gì?

 • A

   

  Tổng mặt bằng công trường xây dựng phải được thiết kế và phê duyệt, phù hợp với địa điểm xây dựng, điều kiện cụ thể của công trường

   

 • B

  Vật tư, vật liệu phải được sắp xếp theo đúng thiết kế của tổng mặt bằng đã được phêduyệt.

 • C

  Phải có các biển báo về an toàn lao động cho người, máy thicông

  và các chỉ dẫn khác theo quy định

   

 • D

  Tất cả các yêu cầu nêu tại Điểm a, b,c