1

Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến cống thoát nước thải có đường kính trong 1000mm với tổng chiều dài tuyến cống là 900m, cấp công trình của tuyến cống thoát nước là cấp nào?

 • A

  Cấp đặc biệt

   

 • B

  Cấp I

 • C

  Cấp II

   

 • D

  Cấp III