1

Thương thảo hợp đồng xây dựng gồm những nội dung gì?

 • A

   

  Nhiệm vụ và phạm vi công việc chi tiết của nhà thầu tưvấn;

   

 • B

  Kế hoạch công tác và bố trí nhânsự;

   

 • C

  Tiến độ thực hiện góithầu

   

 • D

  Tất cả các nội dung nêu tại Điểm a, b,c