1

Trong tiêu chuẩn thiết kế đường quy định cao độ thiết kế nền

đường. Quy định nào trong 4 trường hợp sau đây là đúng và đủ?

 • A

  Cao độ thiết kế của nền đường là cao độ ở tim đường.

   

 • B

  Cao độ thiết kế của nền đường là cao độ ở tim đường. Khi có hai nền đường độc lập sẽ có hai cao độ thiết kế trên hai mặt cắt dọc riêng biệt.

   

 • C

  Cao độ thiết kế của nền đường là cao độ vai đường

   

 • D

  Cao độ thiết kế của nền đường là cao độ mép mặt đường