1

Trong thiết kế công trình xả lũ, khi nào thì phải làm thí nghiệm mô

hình để luận chứng tính hợp lý về bố trí và thiết kế thủy lực?

 • A

   

  Công trình cấp I trở lên.

   

 • B

  Công trình cấp I trở lên hoặc công trình cấp II có điều kiện thủy lực phức tạp.

   

 • C

  Công trình cấp II trở lên.

   

 • D

  Công trình cấp III trở lên.