1

Việc thương thảo hợp đồng xây dựng phải dựa trên cơ sở sau

đây?

 • A

   

  Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyêngia;

   

 • B

  Mẫu hợp đồng đã điền đầy đủ các thông tin cụ thể của góithầu;

   

 • C

  Các yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu; Hồ sơ dự thầu và các tài liệu giải thích làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu (nếucó)

   

 • D

  Tất cả các cơ sở nêu tại Điểm a, b,c