1

Tần suất trận lũ vượt kiểm tra cho công trình từ cấp I trở xuống được quy định như thế nào?

 • A

   

  Bằng tần suất lũ kiểm tra của công trình vượt 1 cấp so với công trình đang xét

   

 • B

  Lũ cực hạn

   

 • C

  Lũ có p = 0,01%

   

 • D

  b hoặc c