1

Trong trạm/nhà máy XLNT, đối với mương ôxy hóa tuần hoàn,

lượng bùn hoạt tính dư được xác định trong khoảng là:

 • A

   

  0,2-0,3 kg/kg BOD5

   

 • B

  0,3-0,4 kg/kg BOD5

   

 • C

  0,4-0,5 kg/kg BOD5

   

 • D

  0,5-0,6 kg/kg BOD5