1

Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế được thực hiện như thế nào?

 • A

   

  Chuẩn bị lựa chọn nhàthầu

   

 • B

  Tổ chức lựa chọn nhàthầu;

   

 • C

  Đánh giá hồ sơ dự thầu, đàm phán và thương thảo ký kết hợpđồng;

   

 • D

  Bao gồm cả a, b vàc