1

Ngoài tràn xả lũ chính, những hồ nào phải bố trí thêm tràn xả lũ dự phòng (tràn xả lũ vượt kiểm tra)?

 • A

   

  Hồ từ cấp III trở lên.

   

 • B

  Hồ từ cấp II trở lên.

   

 • C

  Hồ từ cấp I trở lên.

   

 • D

  Chỉ áp dụng cho hồ cấp đặc biệt.