1

Để dự án đầu tư xây dựng đạt hiệu quả cao thì cân phải quản lý

tốt các khâu nào?

 • A

   

  Quản lý chất lượng xây dựng, an toàn trong quá trình thi côngxây

  dựng

   

 • B

  Quản lý chi phí từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt dự án; lập,thẩm

  định, phê duyệt thiết kế, dự toán

   

 • C

  Quản lý tiến độ thi công xâydựng

   

 • D

  Quản lý tất cả các khâu nêu tại Điểm a, b,c