1

Định mức dự toán XDCT gồm:

 • A

  Thành phần công việc và định mức các thành phần haophí

   

 • B

  Thành phần công việc và phương pháp tínhtoán

   

 • C

  Định mức các thành phần hao phí và phương pháp tínhtoán

   

 • D

  Định mức các thành phần hao phí, phương pháp tính toán vàthành

  phần công việc