1

Tổng thầu xây dựng là nhà thầu ký kết hợp đồng trực tiếp với ai để nhận thầu một số loại công việc của công trình hoặc toàn bộ công việc của dự án đầu tư xây dựng.?

 • A

   

  Chủ đầu tư

   

 • B

  Nhà thầu phụ

   

 • C

  Chủ đầu tư và các nhà thầu phụ

   

 • D

  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng