1

Độ sâu đặt cống tối thiểu tính từ đỉnh cống ở chỗ có xe cơ giới qua lại là:

 • A

  0,5m.

 • B

  0,7m.

 • C

   0,8m.

 • D

  0,9m.