1

Theo QCVN 09:2017/BXD, nội dung này sau đây là đúng khi quy định về chiếu sáng tự nhiên trong các phòng làm việc, phòng học, phòng đọc thư viện?

 • A

  Phải có giải pháp điều chỉnh chiếu sáng nhân tạo

 • B

  Chỉ sử dụng giải pháp chiếu sáng nhân tạo

 • C

  Sử dụng chiếu sáng tự nhiên là chủ yếu

 • D

  Các đáp án trên đều đúng