1

Trước khi trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế, chủ đầu tư có cần phải thuê tư vấn thẩm tra hay không?

  • A

  • B

    Không

  • C

    Do chủ đầu tư quyết định

  • D

    Có, nhưng theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng